Εκδηλώσεις Φυσικής Αγωγής

Οι Εκδηλώσεις Φυσικής Αγωγής αποτελούν συνέχεια της καθημερινής εργασίας όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Φ.Α. Βασική επιδίωξη των Εκδηλώσεων Φυσικής Αγωγής είναι η καθολική συμμετοχή των παιδιών σε ποικιλία δραστηριοτήτων, ώστε όλα τα παιδιά να βελτιώσουν γνώσεις και δεξιότητες και να αποκτήσουν θετικές στάσεις για την άσκηση, πετυχαίνοντας του σκοπούς του μαθήματος.

Με βάση τα πιο πάνω, το περιεχόμενο των Εκδηλώσεων Φυσικής Αγωγής αφορά πέρα από τις θεματικές ενότητες του μαθήματος (Γυμναστική, Χορός, Παιχνίδια, Στίβος, Δραστηριότητες Ζωής και το μεταξύ τους συνδυασμό), θέματα από τη σχολική ζωή, όπως εμφάσεις της σχολικής μονάδας, εθνικές γιορτές, παγκόσμιες μέρες. Η διαθεματική προσέγγιση και η εμπλοκή γονιών αποτελούν καλές πρακτικές τέτοιων Εκδηλώσεων. Κάθε σχολική μονάδα πρέπει να προγραμματίσει τρεις τουλάχιστον Εκδηλώσεις Φυσικής Αγωγής πέραν της συμμετοχής της στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημειώνεται ότι Εκδηλώσεις Φ.Α. μπορούν να οργανώνονται ΜΟΝΟ σε συνεργασία με Ομοσπονδίες και όχι με σωματεία ή άλλες ιδιωτικές οργανώσεις ή άτομα.